Информация за Проект “Повишаване на енергийната ефективност в Темподем ЕООД”

На 17.08.2017г. „Темподем“ ЕООД стартира изпълнението на проект „Повишаване на енергийната ефективност в Темподем ЕООД, с.Труд“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-3.001-0292-C01 .
Дейностите по проекта са насочени към реализирането на инвестиции за разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект и повишаване на енергийната ефективност в Темподем ЕООД, с. Труд. С изпълнението на проекта се предвижда да бъдат извършени следните инвестиции:

  • Подмяна на три броя газокари

  • Подмяна на поточна линия за производство на кашони от велпапе

  • Подмяна на стара полуавтоматична плоска щанцоваща машина с нова автоматична плоска щанцоваща машина

  • Подмяна на стара ротощанца с нова

  • Подмяна на стара кашираща машина с нова

  • Подмяна на стара напречна резачка с нова

  • Въвеждане и сертифициране на на система за енергиен мениджмънт в предприятието съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management System)

Пряк резултат от реализираните дейности по проекта ще бъде редуциране обема на разходената енергия за производствени нужди с 1 867 148 kWh/год. и постигнат фактор на енергийни спестявания (ESR) 57.22%.


Документи за тръжна процедура за доставка на производствено оборудване за нуждите на проекта в 2 обособени позиции

Документи за тръжна процедура за доставка на 3 броя газокари за нуждите на проекта

Контакти

Форма:

Адрес:

4199 с. Труд, ул. Стопански двор № 2, обл. Пловдив

032 65 89 65

0887 714 791