Информация за Проект “Повишаване на енергийната ефективност в Темподем ЕООД”

На 17.08.2017г. „Темподем“ ЕООД стартира изпълнението на проект „Повишаване на енергийната ефективност в Темподем ЕООД, с.Труд“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-3.001-0292-C01 .
Дейностите по проекта са насочени към реализирането на инвестиции за разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект и повишаване на енергийната ефективност в Темподем ЕООД, с. Труд. С изпълнението на проекта се предвижда да бъдат извършени следните инвестиции:

 • Подмяна на три броя газокари

 • Подмяна на поточна линия за производство на кашони от велпапе

 • Подмяна на стара полуавтоматична плоска щанцоваща машина с нова автоматична плоска щанцоваща машина

 • Подмяна на стара ротощанца с нова

 • Подмяна на стара кашираща машина с нова

 • Подмяна на стара напречна резачка с нова

 • Въвеждане и сертифициране на на система за енергиен мениджмънт в предприятието съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management System)

Пряк резултат от реализираните дейности по проекта ще бъде редуциране обема на разходената енергия за производствени нужди с 1 867 148 kWh/год. и постигнат фактор на енергийни спестявания (ESR) 57.22%.


Документи за тръжна процедура за доставка на производствено оборудване за нуждите на проекта в 2 обособени позиции

Документи за тръжна процедура за доставка на 3 броя газокари за нуждите на проекта


      

На 17.02.2019г. „Темподем“ ЕООД финализира изпълнението на проект №BG16RFOP002-3.001-0292 – Повишаване на енергийната ефективност в Темподем ЕООД, с. Труд, финансиран от процедура BG16RFOP002-3.001 – „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, Оперативна програма „Иновации и конкуренто-способност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Чрез изпълнените дейности по проекта се постигна разширяване на капацитета и повишаване на енергийната ефективност на производствената база на Темподем ЕООД. В рамките на изпълнението на проекта беше подменено следното оборудване:

 • Подмяна на три броя газокари
 • Подмяна на поточна линия за производство на кашони от велпапе
 • Подмяна на стара полуавтоматична плоска щанцоваща машина с нова автоматична плоска щанцоваща машина
 • Подмяна на стара ротощанца с нова
 • Подмяна на стара кашираща машина с нова
 • Подмяна на стара напречна резачка с нова

В дружеството бе въведена Система за енергиен мениджмънт в предприятието, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001:2011.

Екипа на Дружеството организира заключителна информационна среща, на която ще бъдат демонстрирани ефектите и постигнатите резултати от изпълнението на проекта. Срещата ще се проведе на 21.02.2019 год. от 15.00 часа в производствената база на Темподем ЕООД в село Труд, община Марица. Ръководството на Дружеството кани всички заинтересовани да присъстват на срещата. Вход – свободен.

Контакти

Форма:

Адрес:

4199 с. Труд, ул. Стопански двор № 2, обл. Пловдив

032 65 89 65

0887 714 791