Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

На 16.09.2022 г. Темподем ЕООД стартира изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0640-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 във връзка с изпълнението на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Основната цел на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. В резултат от изпълнение на дейностите се очаква подобряване на енергийната ефективност на Темподем ЕООД, повишаване на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност. Със средствата, осигурени от проекта ще бъдат извършени следните инвестиции:

  1.  Подмяна на морално остарял, амортизиран и енергоемък компресор с нов ротационен компресор с мощност 15 kW и работно налягане 7,5 bar.
  2. Закупуване и монтаж на Котел на биомаса (дървесни пелети) с мощност 90 kW за осигуряване на отопление и подобряване микроклимата в производствена сграда, собственост на дружеството.

Проектът се изпълнява в рамките на 10 месеца с начало 16.09.2022 г. и край 16.07.2023 г. и е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие, чрез продкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020.

Контакти

Форма:

Адрес:

4199 с. Труд, ул. Стопански двор № 2, обл. Пловдив

032 65 89 65

0887 714 791