На 13.06.2019 г. Темподем ЕООД стартира изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет в Темподем ЕООД, село Труд“, административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.013-0008-C01.
Основна цел на проекта е повишаване производителността, експортния потенциал и ускоряване постигането на пазарна устойчивост на Темподем ЕООД, средно предприятие, функциониращо при условия на силно динамична икономическа и конкурентна пазарна среда.

Проекта предвижда извършване на инвестиции в дълготраен материален актив – надлъжна резачка за велпапе, коeто да допринесе за подобряване на производствените процеси в дружеството.

Проекта е с продължителност 12 месеца, изпълнява се в основната производствена база на Темподем ЕООД в село Труд, община Марица и е финансиран по процедура BG16RFOP002-2.013 – МИГ – Община Марица М08 “Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ”, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

 

***

Във връзка с изпълнение на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.013-0008-C01, Темподем ЕООД обявява Публична покана за набиране на оферти за доставка на Надлъжна резачка за велпапе. Краен срок за набиране на оферти: 10.09.2019 г.
Оферти се подават през системата ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg
>>  Документи за тръжна процедура “Доставка на надлъжна резачка за велпапе”

Контакти

Форма:

Адрес:

4199 с. Труд, ул. Стопански двор № 2, обл. Пловдив

032 65 89 65

0887 714 791