ПРОЕКТ BG16RFOP002-2.077-1145-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

На 01.02.2021 г. между Министерство на икономиката, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и „ТЕМПОДЕМ“ ЕООД бе сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-1145-C01 по процедура BG16RFOP002-2.077„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 150 000.00 лева, от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране.

Дата на стартиране: 01.02.2021 г.

Дата на приключване: 01.05.2021 г.

Място на изпълнение: с. Труд

Изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ цели да осигури оперативен капитал на дружеството за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. С изпълнението на проекта се осигуряват оборотни средства, които „ТЕМПОДЕМ“ ЕООД използва за възнаграждения на персонала.

Общият ефект от изпълнението на проекта е осигуряване на икономическа стабилност и по-лесно преодоляване на последиците от пандемията COVID-19.

Контакти

Форма:

Адрес:

4199 с. Труд, ул. Стопански двор № 2, обл. Пловдив

032 65 89 65

0887 714 791